Повик за Тренинг курс во Романија!

Повик за Тренинг курс во Романија!

Волонтерски Центар Скопје е во потрага по 10 учесници (16-23 години) од Македонија кои сакаат да учествуваат во проектот “Peer Act“. Првиот тренинг е “Thematic Awareness Training (TAT)” во Арад, Романија како дел од комплетниот ЕПТО тренинг циклус.

Место: Арад, Романија

Датуми:
Првиот дел од проектот е “Thematic Awareness Training (TAT)”, предвиден за три различни групи кои откако ќе бидат избрани ВЦС ќе ги распореди учесниците по групи зависно од вашето слободно време.

1-ва мобилност-25.10 – 01.11.2020 година/3 учесника

2-ра мобилност-21.11- 28.11.2020 година/4 учесника

3-та мобилност-29.11- 06.12.2020 година/3 учесника

! Можни се измени во проектните датуми зависно од моменталната ситуација со COVID-19!

Младите луѓе во земјите-учесници покажуваат дискриминација и нетолеранција кон нивните врсници (на основа на религија, пол, етничка припадност, раса, попреченост, сексуална ориентација или едноставно не одговараат на овие социјални сфаќања). Нашето решение е да се издигне скалило погоре имплементацијата на “A world of difference –AWODTM”, тренинг програма за непристрасност.

70 учесници ќе го поминат тренингот во 3 групи водени од 2 сертифицирани тренери/група од 25+ учесници. Тренингот ќе биде според AWOD педагошкиот програм кој е насочен кон:

-развој на самосвесност за личниот и културен идентитет на учесниците
-стекнување на почит кон социо-културната разноликост
-развивање на емпатија, критичко размислување и комуникациски вештини
-согледување на сопствените и туѓите стереотипи и предрасуди и нивните облици
-преиспитување на сопствените улоги во повторување или соочување со дискриминацијата
-идентификација на личните или групни активности за промени
-пренесување понатаму и ширење на придобивките

Во следните 4 месеци што следуваат по ТАТ, за да се биде сертифициран од ЕПТО како “Peer Certified” учесниците треба да организираат кратка работилница против дискриминација во нивните заедници (најмалку 6 часа), со употреба на методологијата од тренинзите.

Потоа 5-дневен настан ќе се одржи во Македонија, во Март 2021 година, со сите оние учесници кои во заедницата ги реализирале кратките  работилници. 70 учесници ќе поминат тренинг од 5 дена во 3 групи водени од 2 сертифицирани тренери/група од 25+ учесници.

Помеѓу тренинзите во Македонија и Белгија учесниците ќе треба да спроведат локални работилници во траење од најмалку 25 часа.

Третиот и последен тренинг ќе се одржи во Брисел, Белгија. 50 учесници од почетната група кои покажале најдобри резултати во последователните активности од Ц-2 (локална имплементација) и исто така, соодветна мотивираност, ќе поминат тренинг од 5 дена водени од 2 сертифицирани тренери/група од 25+ учесници.

На крај на тренингот учесниците ќе добијат EPTO AWOD прирачник за врснички тренери и ќе бидат сертифицирани (“Peer Certified”), што ќе им овозможи да фасилитираат подолги работилници за промоција на недискриминација, толеранција, солидарност и еднаквост, кога че се вратат дома помеѓу младите.

Сите мерки на претпазливост и препораки во врска со COVID-19 ќе се почитуваат!

Повеќе информации: инфопак

Проектен партнер: ЕПТО, Белгија https://epto.org/

Технички детали:

Проектот е финансиран од ЕРАЗМУС+, значи храна и сместување се обезбедени.

Транспортот до местото на активности ќе биде организиран од Волонтерски Центар Скопје.

Како да се пријавите?

  1. Испратете емаил на vcs_contact@yahoo.com
  2. Напишете го името на проектот во предмет (на пр. Апликација за “Peer Act”)
  3. Претставете се накратко и наведете за кој проект аплицирате
  4. Прикачете го вашето CV на англиски
  5. Прикачете мотивациско писмо на англиски, со одговор барем на сл. прашања:

-Кој сте вие?
-На која возраст сте?
-Зошто сакате да учествувате?
-На кој начин ќе придонесете за проектот?

Краен рок за аплицирање: 24.09.2020 година

Апликантите ќе бидат известени после крајниот рок кога изборот ќе се направи.