You are currently viewing Се наближува младинската размена Gamestorming

Се наближува младинската размена Gamestorming

Денови полни со креативни вежби, размена на традиции и развој на нови игри ги чека 48 учесници на младинската размена Gamestorming кои ќе пристигнат од Азербејџан, Молдавија, Латвија, Естонија, Бугарија, Албанија, Бугарија и Македонија. Проектот ќе биде за учесниците не само можност да ја зголемат нивната креативност, но, исто така, и да ги развијат комуникацските способности, тимската работа и интеркултурните вештини. Наскоро повеќе информации за младинската размена Gamestorming почнувајќи од 28ми Септември 2012.