You are currently viewing АГП: Подобра соработка – Подобра Европа: Од Ерменија

АГП: Подобра соработка – Подобра Европа: Од Ерменија

Во Јуни 2012,  Волонтерскиот Центар Скопје со поддршка на програмата Млади во Акција, организираше активност за градење партнерства: Подобра соработка – Подобра Европа, проект кој овозможи прилика за младите работници, лидери и експерти да се сретнат и да работат заедно кон подобри партнерства, како и шанса за развивање на идни проекти кои ќе овозможат нови шанси за младите луѓе со ограничени можности, кои се соочуваат со социјална стигмата и маргинализација. За подобар увид на проектот, ве молиме проверете ја статијата напишана од Григор, нашиот учесник кој доаѓа од Ерменија, на следниов линк. …
“This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”