Повик за волонтери за краткорочен и долгорочен проект во Унгарија!

Волонтерски Центар Скопје бара 3 учесници од Македонија кои би сакале да учествуваат во едeн од 3 ЕСК проекти во Унгарија. Место: Хортобаги / Дебрецен, Унгарија Датум: 1-в проект (краткорочен): 01.05. - 30.05.2020 (во Хортобаги) / 1 место 2-ри проект (краткорочен): 01.06. - 30.06.2020 (во Хортобаги) / 1 место 3-ти проект (долгорочен): 12 месеци почнувајќи…

0 Comments

Empowered by Nature- Call for volunteers

Бараме 12 волонтери од 18 до 30 годиниза "Empowered by nature" - проектзакраткорочниволонтерскигрупи,од 1 до 30 септември 2019 годинавоХортобаги, Унгарија (селовосрединатананационалниотпаркХортобаги). Empowered by nature- природатакакоизворнасаморазвој, креативност и соработка. (https://bit.ly/2KU7nYV -видеозапроектот) Овојпроект е планиранзамладилуѓесопомалкуможности, коисесоочуваатсоразличнитешкотиивонивнитеживоти (социјални, економски, образовни, територијални), NEET невработени, малцинства, нисконивоилинедовршенообразование, семејниилиекономскипроблемиитн. Нема потреба од одлично или добро познавање на Англискиот јазик. Волонтерскиактивности: Следнивеработиќебидатнаправениналокацијатавопомалигрупи…

0 Comments