You are currently viewing Empowered by Nature- Call for volunteers

Empowered by Nature- Call for volunteers

Бараме 12 волонтери од 18 до 30 годиниза “Empowered by nature” – проектзакраткорочниволонтерскигрупи,од 1 до 30 септември 2019 годинавоХортобаги, Унгарија (селовосрединатананационалниотпаркХортобаги).

Empowered by nature- природатакакоизворнасаморазвој, креативност и соработка. (https://bit.ly/2KU7nYV -видеозапроектот)

Овојпроект е планиранзамладилуѓесопомалкуможности, коисесоочуваатсоразличнитешкотиивонивнитеживоти (социјални, економски, образовни, територијални), NEET невработени, малцинства, нисконивоилинедовршенообразование, семејниилиекономскипроблемиитн.

Нема потреба од одлично или добро познавање на Англискиот јазик.

Волонтерскиактивности:

Следнивеработиќебидатнаправениналокацијатавопомалигрупи – поподготовка:

Одржувањенаодморалиштетонаптичјиотпарк: сечењетрева (огромнатериторија), фарбањенадрвенипорти, огради, потпирачизавелосипеди, префарбувањенанекоиодпросториитезаопоравување, градењенапатекатанапатотнапаркот.

Помагањевозакрепнувањетонаповреденитептици: хранење 4 патидневнонаптиците, подготовказаиспитување, пренесувањептициодкафезиводругикафези (порадичистењеилииспитување), пуштање наптицитеназадвоприродата.

Организацијатаќегиобезбедиследнитеобукизаволонтерите:

– Обукаприпристигнувањесопрофесионалнинадворешнитренери, 5 денапопристигнувањето (меѓународна иинтеркултурнакомуникација и прифаќање, тимскаработа и тимскиулоги, права иодговорности, културенинпутзаУнгарија, културноадаптирање, Youthpass и прашањаповрзанисоосигурувањето,управувањесоконфликти, самосвест, поставувањецели, планирањенаминипроекти, основинаАнглиски иУнгарскијазик).

– Курспоанглискијазик: неформалнијазичнианимацииќебидатдостапнинаанглискијазиксекојанедела.

Менторство: Дневни средби на почетокот (од 1 до 10 денови), аподоцнаи неделнисредбисоментори.

– Активностивозаедницата: работилницизафотографија, ловнабогатствовопуста,веслање во рекатаХортобаги, јавањенакоњи, возењевоприроднизаштитениподрачја, изработувањетрадиционалниракотворби,патувањевоДебрецен (40 километри, вторпоголеминаградвоУнгарија).

 

Залокацијата:

Работата и активноститеќесеодвиваатвопросториитенаФондацијатазаптичјиболници(MadárkórházAlapítvány – www.madarpark.hu). ЦелтанаФондацијата е првенственоветеринарентретманназаштитениптици и нивноослободувањевоприродатапонивнотозакрепнување.

Станицатазазаштитанаптициработиодлетото 2002 годинаи е еднаоднајинтереснитетуристичкиатракциивоХортобаги. Болницата за птици е отвореназапосетители, сепак, порадихигиенскипричини, влезвопросторијатазаработа и волабораторијатанесепрепорачува. Имамногудеца, групи и професионалцикоидоаѓаатдајапосетат, коисакаатживотни и природа и сакаатдасезапознаат со активноститенаболницата за птици. Птиците пациентиможедасевидатвопросториите на болницата, а истотака и наотворено.

Болницата за птици е припоенаконптичјиотпарк, кадештоосвенониекоисенаотворено – постојат и другиобјектикоипомагаатдасеангажираатпосетителите и даимсеовозможинадецаташтогопосетуваатпаркотдауживаатвоприродата. На пример: игралиште, зип-лајн, малтрадиционаленридсофлоратанапустата, гаврн кој зборува, итн.

Сместување: каменикуќички, заедничкисобизаволонтериодистпол (2-3 волонтериделатсоба – возависностодбалансотмеѓуполовите), комплетноопременакујна, 2 купатила + 6 посебнитоалети,куќатакористисончеваенергија, опременасоклиматизацијавосекојасоба. Куќатаимаголемасобазаобука,состаноци и собири + големаградина. Куќата е насамо 5 минутипешачењеод Паркот за птици, местотонаволонтерскитеактивности.

Храна: 6 EUR / дневно–парите ќе бидат префрленинабанкарскатасметканаволонтеротнапрвиотработенден, апотоапримање 180 евраза 30 дена

Џепарлак: 5 евра / дневновоУнгарија (150 евраза 30 дена), префрленинабанкарскасметканаволонтеротнапрвиотработенденпопристигнувањето.

Слободниденови: 2 дена / неделно + 2 дополнителнислободниденови / месец (за 30 дена: 10 денаслободни).

Додатнитрошоци:

Интензивноменторство, вклучувајќиподготовка и следењенаорганизациитекоииспраќаат,дисеминацијанарезултатите – 150 евраодволонтер.

Какодааплицирате:

испратете CV и мотивациско писмо (на англиски јазик) на:

vcs_contact@yahoo.com до 15 август 2019 година.