You are currently viewing НОВО ПОГЛАВЈЕ ОД ПРОЕКТОТ “SCHOOL MEETS BUSINESS”

НОВО ПОГЛАВЈЕ ОД ПРОЕКТОТ “SCHOOL MEETS BUSINESS”

Овој понеделник, 16 Мај 2022 година, во хотел Континентал во Скопје, ВЦС обезбеди логистичка поддршка и организација на Почетна конференција за проектот „Училиштето се среќава со компаниите“ на австриското Федерално Министерство за образование, наука и истражување, во соработка со Македонското Министерство за образование и наука (МОН) и Центарот за Стручно образование (ЦСОО).

Овој регионален проект е координиран од OEAD агенцијата за образование и интернационализам од Австрија и во истиот се вклучени и Косово и Албанија. „Регионално обезбедување на проектен квалитет во работата на Координаторите за деловни врски“ е ново поглавје од проектот „Училиштето се среќава со компаниите“.
 
 
Веднаш по Почетна конференција на која присуствуваа над 100 луѓе, беше одржана Национална работилница за споделување на најдобрите практики и искуства на училишните координатори, со повратни информации и препораки на професионалци.