You are currently viewing Подобрување на животните и социјалните вештини на младите луѓе

Подобрување на животните и социјалните вештини на младите луѓе

можност да се сретнат и работат заедно на подобрување на нивните различни вештини кои се важни за распределување на квалитетни услуги на младите луѓе, специјално оние кои доаѓаат со маргинирализирани позадини и се соочуваат со дискриминација или исклучување од општеството. Додека траеше 8 дневниот тренинг курс , организиран со подршка од Млади во Акција програмата, учесниците имаа можност да научат за реалностите на сите 12 држави и исто така да ја усовршат својата комуникациска способност и да научат нешто повеќе за справување со конфликт ситуации. Исто така учесниците имаа можност да развијат идеи за социјални кампањи кои би можеле да бидат реализирани во нивните локални средини. За повеќе информации за овој тренинг курс може да контактирате на: vcs_contact@yahoo.com. Овој проект беше финансиран со подршка на Европската Комисија. Комуникацијата го засега само авторот и Комисијата неможе да биде одговорна за користа на информациите. Очекувања, Стравови и Придонесувања Вежба за доверба