You are currently viewing 4 volunteering projects in France!

4 volunteering projects in France!

Четири краткорочни волонтерски ESC проекти во Франција! Овие волонтерски програми се предвидени да се одржат во природа и да се помогне на животната средина. Прочитајте ги деталите за секој проект посебно овде: SJESCxx projects

“LET’S DISCOVER THE AIX ISLAND HERITAGE!” 27.04 – 18.05

“LE FORT DE L’AIGUILLE” 17.05 – 07.06

“TRACING THE STEPS OF THE DUKE OF LESDIGUIÈRES” 15.06 – 05.07

“CHALETS TOUT « LÀ-EAU »” 08.07 – 27.07

Пријавете се со испраќање на CV и мотивациско писмо на: vcs_contact@yahoo.com