Кон ефективно хуманитарно волонтирање (ТЕХВ)


Образложение, општи и специфични цели:

Релевантноста на проектот и повикот е во рамките на избраните активности. Целта на проектот „Кон ефективно хуманитарно волонтирање“ (ТЕХВ) е да се изградат капацитети на седум организации од земји што не се членки на ЕУ, поточно од Кавказ, Западен Балкан и различни области на Азија. Капацитетите на овие организации ќе се градат и зајакнуваат во однос на сертификација, дисеминација, подготвеност и способност да одговорат на хуманитарни кризи, како и ефективно и одржливо управување со волонтери.

Целта ни е да ги зајакнеме капацитетите и еластичноста на ранливите и(ли) заедници од земјите што не се членки на ЕУ,  а се погодени од катастрофи. Исто така, имаме за цел да ги подобриме можностите за граѓаните на ЕУ да учествуваат во активности и операции за хуманитарна помош преку волонтирање.

Сертификација на организацијата за испраќање и примање волонтери

Целта е да се поддржат проектни партнери од земји што не се дел од ЕУ, во разработка на алатки потребни за добивање на сертификација за „ EU Aid Volunteers“ (Волонтери за помош на ЕУ), како и за други ЕУ волонтерски сертификати. Несертифицираните организации ќе имаат шанса да ги разработат овие алатки за време на првите две обуки за градење на капацитети.

Градење на капацитети за организации-домаќини

Целта е да се зголемат капацитетите и еластичноста на ранливите заедници и(ли) погодените од катастрофи во трети земји преку употреба на стекнатите вештините на организациите вклучени во проектот. Всушност, тековните активности за обука ги зајакнуваат организациите на третите земји во локалното и меѓународното управување со волонтирањето.

Сите организации што испраќаат волонтери имаат докажано и релевантно искуство во управувањето со хуманитарна помош и во волонтирањето. Сите организации што испраќаат волонтери имаат повеќе од пет години искуство во испраќање меѓународни волонтери во земји што не се членки на ЕУ. Организациите од ЕУ, како и тие од надвор, се вклучени во проектот со соодветно искуство во примањето меѓународни волонтери.

Очекуваме успешно да го имплементираме овој проект за градење капацитети со што сите партнери успешно ќе аплицираат за сертификација. Освен тоа, планираме и со сите партнери (тие од ЕУ како испраќачи на волонтери, а тие од надвор како домаќини) да учествуваме во проект за испраќање волонтери што ќе биде одлична можност за стручните и помладите активисти од Франција, Чешка и од Словачка да им помогнат на нашите партнери од Балканот, Кавказот, Централна Азија, Блискиот исток и Јужна Азија при хуманитарна катастрофа. Проектот има за цел и да ги поттикне младите луѓе од Чешка и од Словачка поактивно да се вклучат во „Волонтери за помош на ЕУ“, бидејќи учеството на волонтери од овие две земји е исклучително мал.


EU partners

СЛОВАЧКА
ЧЕШКА РЕПУБЛИКА