Кон ефективно хуманитарно волонтирање

Волонтерски Центар Скопје е дел од проектот ТЕХВ

Релевантноста на проектот и повикот се во рамките на избраните активности. Целта на проектите е да се изградат капацитети од 7 организации од држави кои не се членки на ЕУ, конкретно од Кавказ, Западен Балкан и различни области на Азија за сертифицирање, подготвеност за дисеминација, способност за одговор на хуманитарни кризи, ефективно и одржливо волонтерско менаџирање

Ние бараме да ги зајакнеме капацитетите и еластичноста на ранливите и/или заедниците погодени од катастрофи во земјите што не се членки на ЕУ. Исто така, имаме за цел да се подобрат можностите на припадниците на ЕУ да земат учество во хуманитарни активности и операции преку волонтирање.

“EU Aid volunteers” (EUAV – ЕУАВ) ги поддржуваат организациите за хуманитарна помош како практичен израз на солидарност со заедниците ранливи на хуманитарни кризи. Проектите на ЕУАВ, водени од партнери со седишта во и надвор од ЕУ, ги зајакнуваат капацитетите на организациите што не се во ЕУ, да се подготват и да одговорат на хуманитарни кризи, како и да го подобрат нивното управување со волонтери. ЕУАВ ги поврзува волонтерите и организациите од различни земји во заеднички проектни области како што се градење на отпорност, управување со ризик од катастрофи и поврзување за спасување, рехабилитација и развој. Учесниците на ЕУАВ не се распоредени во операции за реагирање на итни случаи, ниту во области на вооружен конфликт.

Поединци може да аплицираат за волонтирање и да учествуваат во хуманитарни проекти ширум светот.

Огласи за слободни работни места во ЕУАВ се објавуваат во текот на целата година.

Со финансирањето на ЕУАВ управува извршната агенција за образование, аудио-визуелна и култура на Европската комисија (EACEA).

Учесниците во програмата ЕУАВ мора да имаат над 18 години и да бидат државјани на земја-членка на ЕУ или долгорочен жител на ЕУ. Волонтерите добиваат сместување и патни трошоци, осигурување, постојано учење и развој, месечен надоместок и додаток за преселување за да им помогне во трошоците при враќањето дома.

Секоја година милиони луѓе се погодени од природни и вештачки катастрофи. По катастрофата, на погоденото население му треба чиста вода, засолниште, помош од храна и заштита. Хуманитарните организации се први на терен кои ги решаваат овие основни потреби. Хуманитарните катастрофи значително го зголемија притисокот врз хуманитарните организации и постои потреба за поширок процент на квалификувани луѓе. Волонтерите за помош на ЕУ им овозможуваат на европските граѓани да ја искористат солидарноста, соработувајќи во хуманитарни проекти ширум светот. Волонтерите за помош на ЕУ им овозможуваат на организациите да ги покријат и нивните потреби за персоналот. Хуманитарната заедница има корист од зголемениот број на компетентни лица обучени од иницијативата за ЕУАВ.

„АДРА“ од Словачка е организацијата што е одговорна за спроведување на проектот ТЕХВ, а освен Волонтерски центар Скопје – учествуваат и организации од Киргистан, Ерменија, Франција, Непал, Камбоџа, Чешка, Србија и од Либан.
Волонтерски центар Скопје е прва и единствена организација од Македонија што учествува во процесот на сертификација. На овој начин, ВЦС продолжува со своето активно учество во разни хуманитарни акции и останува посветен на сферата на волонтирање и нудење помош секаде што има потреба. Со овој проект се зголемуваат капацитетите на човечките ресурси во самата организација, но исто така, придонесува за подигнување на јавната и граѓанска свест за зајакнување на демократските структури и е иницијатива наменета за градење на капацитети на седум организации од трети земји, поточно од различни региони низ целиот свет. Капацитетите на овие организации ќе се градат и зајакнуваат во справувањето со хуманитарни кризи и ефективен надзор на волонтерите.

Релевантноста на проектот и повикот е во рамките на избраните активности. Целта на проектот „Кон ефективно хуманитарно волонтирање“ (ТЕХВ) е да се изградат капацитети на седум организации од земји што не се членки на ЕУ, поточно од Кавказ, Западен Балкан и различни области на Азија. Капацитетите на овие организации ќе се градат и зајакнуваат во однос на сертификација, дисеминација, подготвеност и способност да одговорат на хуманитарни кризи, како и ефективно и одржливо управување со волонтери.

Целта ни е да ги зајакнеме капацитетите и еластичноста на ранливите и(ли) заедници од земјите што не се членки на ЕУ,  а се погодени од катастрофи. Исто така, имаме за цел да ги подобриме можностите за граѓаните на ЕУ да учествуваат во активности и операции за хуманитарна помош преку волонтирање.

Целта е да се поддржат проектни партнери од земји што не се дел од ЕУ, во разработка на алатки потребни за добивање на сертификација за „ EU Aid Volunteers“ (Волонтери за помош на ЕУ), како и за други ЕУ волонтерски сертификати. Несертифицираните организации ќе имаат шанса да ги разработат овие алатки за време на првите две обуки за градење на капацитети.

Целта е да се зголемат капацитетите и еластичноста на ранливите заедници и(ли) погодените од катастрофи во трети земји преку употреба на стекнатите вештините на организациите вклучени во проектот. Всушност, тековните активности за обука ги зајакнуваат организациите на третите земји во локалното и меѓународното управување со волонтирањето.

Сите организации што испраќаат волонтери имаат докажано и релевантно искуство во управувањето со хуманитарна помош и во волонтирањето. Сите организации што испраќаат волонтери имаат повеќе од пет години искуство во испраќање меѓународни волонтери во земји што не се членки на ЕУ. Организациите од ЕУ, како и тие од надвор, се вклучени во проектот со соодветно искуство во примањето меѓународни волонтери.

Очекуваме успешно да го имплементираме овој проект за градење капацитети со што сите партнери успешно ќе аплицираат за сертификација. Освен тоа, планираме и со сите партнери (тие од ЕУ како испраќачи на волонтери, а тие од надвор како домаќини) да учествуваме во проект за испраќање волонтери што ќе биде одлична можност за стручните и помладите активисти од Франција, Чешка и од Словачка да им помогнат на нашите партнери од Балканот, Кавказот, Централна Азија, Блискиот исток и Јужна Азија при хуманитарна катастрофа. Проектот има за цел и да ги поттикне младите луѓе од Чешка и од Словачка поактивно да се вклучат во „Волонтери за помош на ЕУ“, бидејќи учеството на волонтери од овие две земји е исклучително мал.