You are currently viewing Building up a human(itarian)

Building up a human(itarian)

Волонтерски Центар Скопје продолжува со активностите поврзани со проектот TEHV. Со стекнатите знаења од обуката на организаторите (ADRA SK, ADICE) пристапивме кон практична имплементација на методите и алатките потребни за подигнување на капацитетите на ВЦС и усогласување со европската регулатива и препораки. Активно работиме на усогласување на постоечките полиси според стандардите на програмата EU Aid Volunteers. Во овој процес имаме активна помош и менторство од ADRA SK, ADICE и соработуваме со неколку организации од различни земји со кои разменуваме искуства и знаења. Сертификацијата за EU Aid Volunteers ќе го подигне нивото на капацитетите на работа на ВЦС и ќе ја стави на мапата на организации кои се оспособени и спремни да бидат домаќини на EU Aid волонтери од цела Европа и да ги вклучат во практични проекти во земјата. Со овој проект ВЦС го продолжува своето активно учество во хуманитарни акции и проекти секаде каде што има потреба и преку практични делувања, но и преку обуки и тренинзи ја зголемува свеста за хуманизам на младите луѓе и на сите оние кои имаат желба за волонтирање и помагање.