Call for Volunteers for long term ESC in Portugal!

"Águeda Youth Center" e во потрага по 1 до 2 македонски волонтери на долг рок за Еврппоски Солидарен Корпус програмата кој сака да работи во локален младински центар во Португалија! Проектот главно се однесува на млади луѓе со помалку можности кои се заинтересирани да работат во локални иницијативи во руралните средини, заедно со локалната младина,…

0 Comments