TWOST има за цел спречување на родово-базираната дискриминација на младите. Проектот е наменет, пред сè за воспоставување соработка меѓу различните сектори при што овозможува поголема синергија меѓу сите области на дејствување што ги засегаат младите, со посебен фокус кон уживање на права, самостојност, учество, вклучувајќи го е-учеството како и активното граѓанско учество на младите, одбегнувајќи го феноменот на родовата самосегрегација и промовирајќи заеднички вредности на меѓусебна почит меѓу родовите без предрасуди за нивната сексуалност.

Социјалната вклученост на младите од средини со помалку можности е главната врска на овој проект преку која тие се поврзани со младите луѓе со помалку можности низ цела Европа. Една од главните пречки за социјалната вклученост се стереотипите. Од академска гледна точка, предрасудите се важен концепт во модерната социологија и социјалната психологија.

Целна група на овој проект се младинските работници, младите кои се жртви на родово-засновано насилство и насилство базирано на предрасуди, млади со помалку можности, млади жени, млади со мигрантскo потекло, баратели на азил, бегалци, ЛГБТИК луѓе, етнички малцинства (вклучувајќи и припадници на ромското население), жени со попреченост, жени бездомнички и/или сексуални работнички. Општо земено, целта на овој проект е зајакнување на превенцијата и поддршка на борбата против стереотипите и родовото насилство меѓу младите во Европа преку управување со дигитални иновативни извори и вклучување на младите од средини со помалку можности.

Конкретните цели на овој проект се следните:

  1. развивање свесност за стереотипи и родова еднаквост и намалување на несвесните предрасуди особено преку истражување на веќе постоечките студии, алатки и методи
  2. развивање и ширење практични алатки за неформално образование на младинските работници во областа на идентификување и спречување стереотипи и родово-базирано насилство
  3. зајакнување на улогата на младинските работници во борбата против стереотипите и родовата дискриминација
  4. промовирање социјална вклученост и активно граѓанско учество на социјално исклучените млади лица на европско ниво

Проектот ќе се заснова врз мултисекторски и мултидисциплинарен пристап што ќе ја поттикне соработката и зајакнувањето на капацитетите на младинските организации и младинските работници кои работат и се во директен контакт со овие групи за да се обезбеди навремена и ефективна заштита како и поддршка.

www.twost.eu


Волонтерски Центар Скопје е дел од проектот TWOST, обука без стереотипи, финансиран од Италијанската Национална агенција преку КА2 проект од програмата Еразмус+. Се работи за проект чија реализација започна во септември 2019.