Со оглед на растот на менторството во Европа и фактот дека проектите за мобилност се гледаат како вистинска можност за неформално образование, важно е да се процени влијанието на менторството врз учесниците во меѓународните мобилности. Проектот „MENTOR“ има за цел да ги зајакне капацитетите на младинските организации преку обезбедување алатки за олеснување на спроведувањето на менторски активности во рамките на нивните активности.

Специфичните цели на проектот се:

  • Да се ​​валоризираат постоечките потреби и очекувања за менторство во младинскиот сектор.
  • Да се ​​создаде педагошка алатка за младински организации/професионалци за спроведување на менторски активности во нивната организација.
  • Да се ​​развие обука за обучување и вклучување идни ментори.
  • Да им се овозможи на менторите и менторираните да го следат напредокот на нивниот пар.

Очекувани резултати
Во овој контекст, партнерството на проектот „MENTOR“ има за цел да создаде 4 производи во текот на 26-те месеци од проектот, кои се:

  • Транснационална студија за потребите за менторството. Да се овозможи пропагирање на менторските потреби на младите професионалци поврзани со меѓународни проекти за мобилност на ниво на ЕУ.
  • Водич за млади професионалци. Да вклучи младински професионалци да придонесат за имплементација на менторството на европски размери.
  • Обука за идни ментори. Менторите, или поранешни учесници во меѓународна мобилност или луѓе кои веќе живееле во странство најмалку 3 месеци, се обучени за нивната улога како ментори со цел соодветно да ги придружуваат менторираните (идни учесници во меѓународната мобилност).
  • Портфолио на ментори и менторирани. За да бидат информирани и водени како е да придружуваат или да бидат придружувани.

Во согласност со амбициите на Европската комисија и програмата Еразмус+, петте партнери се стремат да постават нова динамика кон имплементацијата на менторирањето во Европа. Сите развиени алатки ќе бидат со отворен код, слободно достапни за консултации и преземање преку веб-страниците на партнерите на англиски, француски, италијански, македонски, турски и романски јазик.

Јавност и корисници:

Проектот е насочен кон неколку целни јавности, како што се младинските работници, поранешните и идните учесници во меѓународната мобилност и секој кој сака да се вклучи во менторски однос со идните учесници.

Младинските работници ќе имаат алатки за спроведување на менторски активности во рамките на нивната организација и на тој начин подобро да ги поддржат нивните учесници во меѓународната мобилност. Идни учесници во мобилност, ќе имаат корист од подобра поддршка во текот на нивниот проект за мобилност преку менторство. Затоа тие се сметаат за менторирани. Поранешни учесници во меѓународна мобилност и/или кое било лице кое веќе живеело во странство најмалку 3 месеци и кое сака да се вклучи во улога како ментори за да ги придружува идните учесници. На менторите им се обезбедува обука и алатки за да им се овозможи да ги имаат сите потребни елементи за нивната улога како ментор.

Партнери на проектот: “Association ADICE” од Франција, “ASPEm” од Италија, “Pi Youth Association” од Турција, “Curba de Cultură” од Романија and Волонтерски Центар Скопје од Македонија.

Проектот „MENTOR“ e финансиран со поддршка на програмата Еразмус+ на Европската Унија, преку Клучна акција 2 – KA220-YOU - Партнерства за соработка кај младите.

Број на проектот: 2022-2-FR02-KA220-YOU-000097384