You are currently viewing ЧЛЕНСТВО ВО КОАЛИЦИЈА НА МЛАДИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ – СЕГА

ЧЛЕНСТВО ВО КОАЛИЦИЈА НА МЛАДИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ – СЕГА

Волонтерски Центар Скопје како член на Коалиција на младински организации СЕГА, беше назначена за координатор на развој и имплементација на стратегијата за млади во општина Кисела Вода, Скопје2010-2011 и стратегијата за млади на општина Гази Баба, Скопје 2015. Во тек е имплементација на проектот “Зајакнување на капацитетите на Советот на Млади на општина Гази Баба, Скопје.

Од 2014 година се спроведува Македонски Модел на Обединети Нации со млади од Скопје и Куманово.