• English
  • Македонски
  • Call us

    +389 2 2772 095

  • Email us

    vcs_contact@yahoo.com

  • Follow us

    facebook youtube issuu

VCS Membership

I'm interested in:

Local projects

International projects

Со потпишувањето на овој договор за членство Јас потврдувам дека моите лични информации можат да се вклучат во контакт листата на Волонтерскиот Центар Скопје и кога ќе учествувам во локалните или меѓународните активности ќе ги почитувам правилата на овие проекти и ќе придонесам за нивна успешна имплементација.