За нас

Волонтерски Центар Скопје е невладина младинска организација формирана во 2005 година од страна на поранешни ЕВС волонтери. Главната цел на организацијата е да им овозможи неформално образование  на младите луѓе во различни области, на локално и интернационално ниво,  да се промовира идејата за волонтерството и да се поврзат младите луѓе без оглед на нивната националност, религија, политички, економски или социјален статус. Вложуваме напори за развој на мултикултурно граѓанско општество, да се зајакне постоечката демократска структура, за подобрување на афирмацијата кај младите преку нивните индивидуални способности и  вештини и да се поврзат младите се со цел нивна поголема соработка.

Визија

Волонтерски Центар Скопје како активен, признаен и влијателен фактор и партнер во општеството кое нуди еднакви можности и пристапи за подобрување на животниот стандард на младите луѓе.

Мисија

ВЦС Скопје работи како активен понудувач на информации и можности за волонтерство и неформална едукација, како на локално така и на меѓународно ниво, приближувајќи ги Европските фондови и програми до младите и нивно вклучување во процесите на донесување на одлуки и младинското информирање

Никола Станкоски
Директор
Андреј Наумовски
Проектен Координатор
Горан Галабов
Проектен Координатор
Горан Адамовски
Координатор на Активности / Уредник на Воисес
Селина Ниеми
Мултимедија Координатор
Оги Анчевски
ИТ поддршка
Кирси Суоми
Од Финска / ЕСК волонтер
Жул Стрифлер
Од Франција / ЕСК волонтер
Догукан Север
Од Турција / ЕСК волонтер

Погледнете ги Годишните Извештаи од минатите години!